شهرگشت/ کنیسه گلبهار (گردشگری ادیان)

مبدا حرکت: اصفهان (خ هارونیه)
طلوع سفر یاد

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

43 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

79 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

حضور در محل قرار یک ربع قبل از بازدید


خودداری از آوردن همراه


الزامی بودن استفاده از ماسک


ثبت نام ضمن در نظر گرفتن شرایط شهرگشت ها و پیاده روی آن


 یکسان نبودن محل شروع و پایان بازدید (استفاده از حمل نقل عمومی به جای خودرو شخصی)

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
04 خرداد 17:00
04 خرداد 19:00